Ny formand på Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation


Bestyrelsen har konstitueret sig og ny formand er Hans Ole Matthiesen, der udover at bo på Christiansø har været fuglekigger siden 60-erne. Anders Mosbech er næstformand og medlem af Naturparkrådet. Rosalina Rotovnok fortsætter som kasserer.


Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Anders Tøttrup (KU), Sune Riis, Flemming Hansen, Christian Sonne (AU),Lars Abrahamsen, Nina Mourier (ø-repræsentant og naturvejleder på Chr.Ø) og Per Alnor Kjær – ringmærker og formidler på Feltstationen (observatør)

Formanden har lige sendt ny ansøgning på arbejdet med de næste to år og bestyrelsen arbejder på at
skabe en mission og en vision for stationen, så vi ved hvad vi arbejder henimod i de kommende år. Vi håber at flere vil støtte stationen og opfordrer til, at man læser stationens FB opdateringer.

Velkommen til Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation (CHNF). CHNF overvåger og undersøger Ertholmenes unikke natur


Et medlemskab af CHNF koster kun 150 kr. om året.


Du støtter ringmærkningen af småfugle og beskyttelsen og overvågningen af Ertholmenes natur - også de guidede ture ved nettene, men økonomien er trang, så hvert et medlemskab tæller. Vi håber på din hjælp, så vi kan fortsætte det gode arbejde med at ringmærke småfugle fremover og overvåge Erthomlmenes særlige natur.


Benyt "Bliv Medlem"-knappen her på siden.


Udover medlemskaberne er det også muligt at donere et beløb til Feltstationen, der vil gå direkte til at vi kan hverve ringmærkere.


Benyt "Donér"-knappen her på siden.


Vi er i fuld gang i 2024 med ringmærkning og formidling. Foreningen har også ringmærket og sat "gps'er" på ederfugle, lomvier, alke og sølvmåger.

alk3k-07563
blaahals3436a
fuscatus22324
groenfroe7559
loevs208_ad
lomvier8548
gsael1046
canus03932
hvidhalset_flues333560
d2362
hvidhflue0820
auktion3.palivaren-2023
villum-fonden-VU-DOF

Formidling fra 2023. Som forsætter i 2024

Der ventes på at Per Kjær kommer og formidler om ringmærkning.


August 2023 - klik her og læs det

Sådan gik ringmærkningen og formidling i foråret 2023

Så er første halvår 2023 overstået, og det er nu blevet tid til en opsummering af aktiviteterne.
Af Per Kjær


Ringmærkning
Ringmærkningen
og observationerne endte generelt med at blive ringere end normalt.

Årsagen til den ringe forårssæson var et generelt koldt og til tider ret blæsende vejr med vindretninger mest mellem nord og øst. Der var en mangel på dage med lune og fugtige vinde fra sydvest; i stedet havde vi mange dage med klart og tørt vejr med uendelig god sigt og temperaturer under normalt.


Vi fik ringmærket 4.547 fugle i alt fordelt på 66 arter. Årstotalen ligger dermed ca. 1.700 fugle under forårstotalerne for 2022 og 2021.

I tabellen nedenfor er nøgletallene for ringmærkningen opsummeret for 2023, 2022 og 2021.

2023 / 2022 / 2021

Total antal ringmærkede fugle 4.547 / 6.260 / 6.235

Total antal netmetertimer 91.563 / 102.922 / 130.846

Fugle pr. netmetertime 0,050 / 0,061 / 0,048


I nedenstående tabel har jeg samlet en oversigt over de fem mest almindelige arter ringmærket i første halvår af 2023 og de tilsvarende tal for 2022 og 2021.

Art/år 2023 / 2022 / 2021

Rødhals 1.189 / 1.670 / 1.553

Løvsanger 461 / 848 / 496

Solsort 424 / 420 / 568

Fuglekonge 339 / 85 / 481

Gærdesmutte 224 / 182 / 239


En del arter lå et pænt stykke under normalen, f. eks fangede vi kun 1 blåhals, 1 hvidhalset fluesnapper og 11 rødryggede tornskader, mens sylviasangerne og acroerne generelt også lå et godt stykke under tallene for 2022 og 2021.


Vi kom til gengæld op på 30 rødtoppede fuglekonger, hvilket er en del over tallene for både 2022 og 2021.

De samlede tal for forår 2023 kan ses nedenfor. De bedste ringmærkede arter blev bjergløvsanger og drosselrørsanger. Heldigvis sluttede selve ringmærkningen med en god fugl, da jeg fangede en lundsanger som næstsidste fugl på næstsidste runde den 24. juni.


Anders Mosbech var ovre i starten af juni for at ringmærkede lomvier med bl.a. GPS-sendere og sølvmåger med data-loggere. Det bliver spændende at følge resultaterne af GPS-signalerne fremover og at genfange sølvmågerne næste år, så vi kan se, hvor de har tilbragt tiden, når de ikke er på Christiansø.


Formidling
Der blev afholdt ikke mindre end 46 formidlingsaktiviteter med i alt 258 deltagere. Disse aktiviteter spændte over radiointerview med DR P4 Bornholm, fremvisning af ringmærkede fugle for skoleelever og turister til en omtale af fuglestationens arbejde i fagbladet ”Folkeskolen”, med hovedvægten af aktiviteterne lagt på fremvisning af og information om ringmærkede fugle.


Takket være en bevilling fra Videnskabeligt Udvalg under DOF kan vi nu købe nogle nye net og nogle flere stænger, så vi er klar til efterårssæsonen, som officielt starter med pentade 43 den 30. juli 2023.


Ringmærkningen og formidling for 2023


Det er os en stor glæde at kunne meddele, at CHNF har indgået en aftale med Per Kjær, der skal stå for moniteringsringmærkningen i både 2023 og 2024. En bevilling fra Villum-fonden har - sammen med jeres medlemsbidrag - gjort det muligt både at have en fast ringmærker og i perioder supplere med en hjælpe- ringmærker og formidler.

Så nu har vi fået stabilitet i ringmærkningen og kan samtidig skrue op for formidlingen, og det er vi meget taknemmelige for!

Per Kjær har tidligere været ansat som ringmærker på Christiansø fra 1991 til 1995, så Per kender alt til ringmærkningsmonitering og det daglige liv på Christiansø. Udover at være en af Danmarks mest erfarne ringmærkere, er han også uddannet i Miljøplanlægning (Cand.techn.soc.). Vi håber, at alle vil tage godt imod Per - både Christiansøs beboere, Administrationen, medlemmerne af CHNF samt alle andre, der både støtter og er nysgerrige på Feltstationens arbejde.


Men bevillingen fra Villum-fonden gør det desværre ikke alene, så derfor håber vi meget, at du vil forny dit medlemskab af CHNF og være med til at fremtidssikre succesen.

Dit bidrag er essentielt for, at vi kan videreføre aktiviteterne på alle måder! En fornyelse af dit medlemskab for 2023 koster 150 kr. og kan indbetales via Mobilepay til: 56 55 53


Skriv blot dit navn i kommentarfeltet, når du indbetaler på Mobilepay, så vi kan holde styr på det. Har du ikke Mobilepay, så kan beløbet i stedet indsættes på vores bankkonto (husk også at skrive navn): Reg. nr.: 5396 Kontonummer: 0251009


De allerbedste hilsner,
Bestyrelsen for CHNF


Følg os også på Facebook

Ungdom og formidling

Natravn 2023

Karmindompap 2023

Ringmærkning oversigt. Forår 2023

Bjergløvsanger 2023


Videnskabeligt    l    Et enestående langtidsstudie af Danmarks eneste større alkekoloni


Resultaterne af Peter Lyngs´ 29 år lange studie af alkekolonien ved Danmarks østligste udpost er i september 2020 offentliggjort i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, DOFT. Læs hele pressemeddelsen her >>


Læs artiklen i DOFT her >>

Læs appendix til artiklen her >>


Græsholmen    l    Et foranderligt plantesamfund


Floraen på Græsholmen har de sidste hundrede år undergået store forandringer. Det viser undersøgelser fra 1902-03, 1937, 1964 og sidst fra 1992-2012, hvor Lars Abrahamsen fra Christiansø Feltstation årligt har foretaget botaniske registreringer.


I 1902-03 fandtes der 56 plantearter på Græsholmen, i 1992-93 64 - men kun 12 arter er fælles for de to undersøgelser. Med andre ord er 80% af arterne forskellige, en meget iøjnefaldende ændring i løbet af de 90 år. Kun 4 arter er fælles for de fem undersøgelser: Krybhvene, Fløjlsgræs, Almindelig Kvik og Enårig Rapgræs.


Hvad er der sket på Græsholmen? Endnu i 1920erne fandtes der tjørnetræer (Hvidtjørn), vedbend, pilekrat og store brombærkrat. Øens eneste egentlige ferskvandsdam Sumpen havde stadig åben vandflade, og vandplanter som fx Liden Andemad. Omkring 1965 var vandhullet groet til, der var hverken tjørnetræer eller vedbend tilbage, og kun få brombærkrat. Og Fløjlsgræs udgør nu den mest dominerende plante. (LA)

Videnskabelige undersøgelser


Feltstationen råder over Møllehuset, som ligger på den sydlige del af Christiansø. Huset danner ramme om CHNF's naturvidenskabelige aktiviteter, herunder overvågning af og forskning i Christiansøs natur.

Fremtiden     l   Bestyrelsen har konstitueret sig med nye folk og udarbejdet et katalog med ideer, mål og visioner


Mange rammer og aktiviteter forsøger vi at fastholde uændrede. Feltstationen har altid været omdrejningspunkt for opmærksomhed fra mange forskellige parter. Interessen omfatter alt fra overvågning af ederfugle, alke, måger og øvrige ynglefugle, småfugleringmærkning, sjældne trækgæster, videnskabelige studier af fuglenes orienteringsmekanismer og fuglebårne sygdomme, engagement i turismen, deltagelse i skoletjenesten, citizen science og meget andet.

Vi vil fortløbende offentliggøre ideer og tiltag her på siden.


Store fugledage   l  Tusinder af trækfugle raster hvert forår og efterår på Ertholmene


Christiansø passeres hvert år af store mængder trækfugle. Som på andre trækfuglelokaliter har vejret stor indflydelse på artsfordelingen og antallet af fugle. Den 15. oktober 1982 bogførtes lidt over 100.000 fugle; blandt andet 70.000 trækkende kvæker- og bogfinke, 15.000 rastende rødhalse og hele 10.000 fuglekonger. Flere store fugledage præsenteres her: Rapport (.docx) >>


Flere artikler om fuglene på Ertholmene kan læses i vores arkiv her: Viden & Data >>

Sibirisk Jernspurv (Prunella montanella). Første fund i Danmark var på Christiansø 5. oktober 1992.

Viden & Data     |     Der er registreret 28 arter af dagsommerfugle på Ertholmene


De fleste arter er tilfældige trækgæster, men 10 arter besøger øerne regelmæssigt og flere arter yngler hvert år, heriblandt de tre arter af kålsommerfugle; lille- stor- og grønåret kålsommerfugl.  Rapport over 

dagsommerfuglene på Ertholmene >>

DOFBasen   


Klik her og se dagsrapport hver dag.

Gråsæler  l   En rødlisteart


Op til 470 dyr er talt på Ertholmene. Tidligere en sjælden gæst, der i de seneste år er blevet ret almindelig. Gråsælen er rødlistet som akut truet.

Den danske Rødliste >>

Viden & Data  Ringmærkning

Data fra den standardiserede ringmærkning på Christiansø blev brugt i nogle af de første studier, der kunne påvise store skift i træktiderne som følge af klimaændringer. En lang række videnskabelige publikationer i velansete internationale tidsskrifter har siden fulgt. Visioner for ringmærkningen vil vi snarest offentliggøre her på siden. (AT)

Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum). Invasion af denne sjældne sanger i sommeren 2020.

Brun løvsanger (Phylloscopus fuscatus). Første fund i Danmark var på Christiansø 22. oktober 1980.

Lundsanger     l     En sjælden dansk ynglefugl


I 2020 blev årets første lundsanger på Christiansø registreret d. 24. maj (MTK).


Lundsangeren, der er en relativt sjælden fugl i Danmark (arten blev eksempelvis registreret på færre end ti danske lokaliteter uden for Bornholms Amt i 2019), yngler normalt i Østeuropa og tilhører slægten Phylloscopus, som også omfatter vores almindelige gransanger og løvsanger.

Arten overvintrer i Indien og Sydøstasien, og i forår med kraftig sydøstenvind, når arten ankommer fra sit vinterkvarter, overflyver den ynglepladserne i Polen og Baltikum og havner på Christiansø.


I takt med stigende forårstemperaturer har arten ekspanderet sit yngleområde ind i Vesteuropa. Det første fund herhjemme er fra Als, 1952. Det første dokumenterede ynglefund er fra 1990 på Christiansø. Siden er 1-4 par registreret ynglede årligt. Den 1. juni 2020 blev der set hele 5 lundsangere på Christiansø. (DOF/Dofbasen)

Lomvier og alke   l   En unik fuglekoloni i Danmark


Artikler om alkefuglene på Græsholmen her >>


Feltstationen tager imod forskere   |    Send  os din ansøgning   


CHNF samarbejder med og støtter forskere med interesse i dyr og natur på Ertholmene. Vi yder mod honorarer konsulentbistand eller praktisk assistance i forbindelse med projekter, som falder inden for foreningens formål. Ønskes konsulentbistand, praktisk vejledning eller lignende i forbindelse med et projekt, indsendes en skriftlig ansøgning til bestyrelsen sammen med en projektbeskrivelse med oplysning om, i hvilken periode projektet finder sted. Denne ansøgning sendes til chroe.feltstation@gmail.com

Tilbageblik   l   Mindeværdige øjeblikke og historier

fra felten

I England er ornitologer så glade for deres første fund af den egyptiske natravn, at de har rejst en mindesten. Den står i Nottinghamshire, hvor A. Spinks skød fuglen d. 23. juni 1883. Læs historien her >> Siden har englænderne haft en soloobs i Dorset, d. 10. juni 1984. På Christiansø har vi ikke en mindesten for den ægyptiske natravn (endnu!), men arten er fortsat så sjælden i Nordeuropa, at kun et fund i hhv. Tyskland og Sverige er registreret til dato. Sidstnævnte fugl (i øvrigt af den østlige nominat-race C. ae. saharae) optrådte i en anden stor lomviekoloni i Østersøen, Store Karlsö, på Gotland d. 21.- 22. maj 1972. Hunnen, der opholdt sig på Christiansø i perioden 29. maj – 18. juni, blev fanget og ringmærket samme dag som den blev opdaget af John Faldborg og Peter Lyngs. (MIF/ABK)


Kære alle feltornitologer.

Husker I historierne om de sjældneste af de sjældne fund på Christiansø, så skriv gerne den lille historie, eller send os info og data på fundet, så præsenterer vi observationen her som et mindeværdigt  tilbageblik. Det behøver ikke kun omhandle fugle, også planter, pattedyr, fisk, padder, krybdyr og insekter har interesse.   

Fuglefolk    |    CHNF på de sociale medier

Facebook findes siden Christiansø Fuglestation med mere end 1000 medlemmer. Siden administreres af Kim Liljehult og omhandler alt aktuelt omkring fugle og fuglefolk på Ertholmene. Her findes også mange gamle billeder og mindeværdige historier om livet blandt ringmærkere, feltornitologer og de lokale. CHNF benytter siden til at offentligøre stort og små fra foreningen.

Twitter er primært henvendt informationer og nyheder af international karakter.