Vedtægter for foreningen Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation (CHNF)


 

1. Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation, i det følgende benævnt CHNF. CHNF har hjemsted på Christiansø (Ertholmene).

 

2. Formål

 

Stk. 1

CHNF er en almennyttig og folkeoplysende forening som har til formål i samarbejde med Christiansø Administration

 at:

-fremme kendskabet til og interessen for Ertholmenes natur, herunder især fuglelivet.

-foretage og støtte naturvidenskabelig forskning og overvågning på Ertholmene.

-arbejde for beskyttelse og bevarelse af Ertholmenes natur.

-arbejde for driften og opretholdelsen af en fysisk feltstation på Ertholmene.

-oplyse offentligheden om resultaterne af foreningens arbejde.

 

Stk. 2

CHNF kan:

-drive selvstændig erhvervsvirksomhed (herunder arbejdsopgaver for stat, institutioner, foreninger, fonde mv.) til finansiering af foreningens aktiviteter inden

for formålsområdet.

 -etablere nationale og internationale kontakter eller på anden måde deltage i nationale og internationale aktiviteter inden for formålsområdet.

-ansætte personel med henblik på opfyldelse af foreningens formål.

 

 

3. Foreningens ledelse

 

Stk. 1

Foreningen ledes af en bestyrelse på ni medlemmer. Fem bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen på den årlige generalforsamling, således at to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg det følgende år.

 

En naturvejleder på Christiansø er fast medlem af bestyrelsen og udpeges af Administrationen på Christiansø.

 

Bestyrelsen udpeger to medlemmer til bestyrelsen fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, og et medlem af bestyrelsen fra Ringmærkningscentralen, Københavns Universitet.

 

De tre sidstnævnte udpeges for en to-årig periode og skal have faglig/forskningsmæssig indsigt i Ertholmenes natur. Det tilstræbes at der udpeges en ekspert i sæler, en ekspert i havfugle og en ekspert i småfugle.

 

Generalforsamlingen vælger desuden to bestyrelsessuppleanter og to kritiske revisorer for to år ad gangen, og således at en suppleant og en revisor er på valg hvert år.

 

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. Ved eventuel afgang i bestyrelsen indtræder den suppleant, som har siddet længst, til næste generalforsamling.

 

Hvervet som medlem af bestyrelsen er ulønnet.

 

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Det påhviler bestyrelsen at føre

beslutningsreferat.

 

Referatet godkendes af bestyrelsen på efterfølgende bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

 

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst en gang årligt, eller når formanden eller ét bestyrelsesmedlem beder om det. Mødet

indkaldes skriftligt med 14 dages varsel med oplysning om mødets dagsorden.

 

Stk. 3

Bestyrelsen kan udpege observatører, som kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden at have stemmeret.

 

Stk. 4

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, som ikke opfylder de af medlemskabet løbende forpligtelser, eller som bestyrelsen er enige om handler til skade for foreningen.

 

4. Generalforsamling

 

Generalforsamlingen afholdes ordinært i første kvartal hvert år. Den indkaldes ved e-mail til medlemmerne samt opslag på hjemmesiden med dagsorden senest 14 dage før.

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen, hvorefter endelig dagsorden med orientering om eventuelle indkomne forslag slås op på hjemmesiden.

 

Forslag afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen gennemføres som et elektronisk møde eller som en kombination af et fysisk og elektronisk møde.

 

Der kan kun stemmes ved fysisk eller elektronisk deltagelse. Elektronisk afstemning skal finde sted, såfremt blot et medlem ønsker det.

 

Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, dog kun vedrørende de på dagsordenen opførte punkter.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 

Valg af dirigent

Formandens beretning

Forelæggelse og godkendelse af revisorpåtegnet regnskab.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg af bestyrelsessuppleant

Valg af revisor

Indkomne forslag

Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på forlangende af mindst 25 medlemmer. Der indkaldes ved mail og forsynet med dagsorden senest 14 dage før.

 

Ved ekstraordinære generalforsamlinger kræves 2/3 stemmeflertal for et forslag kan vedtages.

 

 

5. Foreningens regnskab

 

Foreningens indtægter tilvejebringes ved medlemmernes kontingent og ved de indtægter og tilskud fra offentlige og private institutioner samt fonde der fremkommer ved foreningens virke. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen med hele sin formue, mens ingen, det være sig bestyrelse eller andre hæfter personligt. Foreningens kontante beholdning skal så vidt muligt indestå i et pengeinstitut.

Kontoen skal lyde på foreningens navn. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 30. december. Bestyrelsen sørger for, at der fremlægges et revideret regnskab for den foregående regnskabsperiode inden 3 måneder efter regnskabsårets slutning. Regnskabet skal være godkendt af bestyrelsen og underskrevet af formand og kasserer, ligesom det skal være revideret af foreningens kritiske revisorer.

 

6. Tegning

 

CHNF tegnes og forpligtes udadtil af formanden, subsidiært af næstformanden.

Ved formandens forfald virker næstformanden i hans sted.

 

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren.

 

Med ansvar for generalforsamlingen disponerer bestyrelsen over foreningens midler.

 

Med undtagelse af en evt. kassebeholdning, der ikke bør overstige 1.000 kroner, indsættes foreningens midler på en bankkonto, som kasserer og formand kan hæve på via netbank og hævekort.

 

7. Medlemskab og Kontingent

 

Som medlemmer kan optages enhver person over 10 år der kan gå ind for foreningens formål.

 

Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen og opkræves i løbet af kalenderåret.

 

Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for ind- og udmeldelse.

 

 

8. Ændring af vedtægter

 

Foreningens vedtægter kan ændres ved beslutning på generalforsamlingen. Til vedtægtsændringer kræves 2/3 stemmeflertal på generalforsamlingen. Vedtægtsforslag skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen, og vil derefter fremgå af den endelige dagsorden. Vedtægtsbestemmelsen i §2 kan dog ingensinde ændres.

 

9. Foreningens ophør

 

Foreningens ophør, herunder sammensmeltning med en anden forening eller

institution, kan vedtages af generalforsamlingen. Ophør af foreningen kan kun finde sted med 2/3 stemmeflertal ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

 

I tilfælde af foreningens opløsning vil der ved afstemning blandt medlemmerne på en tredje generalforsamling blive taget stilling til anvendelse af foreningens midler til fremme af foreningens formål eller et dermed beslægtet almennyttigt formål.


- Bestyrelsen, December 2020